Ίδρυση

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) ιδρύθηκε με τον νόμο 717/1977, και άρχισε να λειτουργεί το 1978 στη Θεσσαλονίκη. Ιδρυτής του ΚΔΕΟΔ είναι ο αείμνηστος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτριος Ευρυγένης, βουλευτής του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο οποίος διορίστηκε ως ο πρώτος Γραμματέας και εν συνεχεία ως Διευθυντής του ΚΔΕΟΔ.

Το ΚΔΕΟΔ είναι εθνικός φορέας τεκμηρίωσης και έρευνας, ο οποίος λειτουργεί με την μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διαθέτει όμως τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά του.

Επίσης το ΚΔΕΟΔ ορίστηκε από την ίδρυσή του, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως “Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης” (ΚΕΤ).

Σκοπός

Ο σκοπός του ΚΔΕΟΔ είναι:

α. Η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η διάδοση της γνώσης όλων των πεδίων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

β. Η παροχή συμβουλευτικής συνδρομής και νομικών πληροφοριών σε θέματα που σχετίζονται με το επιστημονικό του αντικείμενο προς το Κράτος και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Επιστημονικό αντικείμενο

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό δίκαιο
Το Διεθνές Εμπορικό δίκαιο
Το δίκαιο της Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Το δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων
Το δίκαιο των Κρατικών Ενισχύσεων
Το δίκαιο της Ενέργειας