Διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων- Συλλογή κοινοτικής νομολογίας, Τόμος Ι, Διατάξεις της Συνθήκης

Συγγραφέας: Δ.Αναγνωστοπούλου / Κ. Γώγος / Δ.Δούκας / Ε. Μουαμελετζή / Αικ.Σγουρίδου
Πρόλογος: Κρ. Ιωάννου
Χρονολογία έκδοσης: 1999
ISBN: 960-15-0035-9

Στο παρόν συλλογικό έργο παρουσιάζονται τα κυριότερα ένδικα μέσα που προβλέπονται από την Συνθήκη ΕΚ μέσα από την ίδια την νομολογία του ΔΕΚ και του ΠΕΚ, δηλαδή την προσφυγή λόγω παραβάσεως κράτους μέλους, την προσφυγή ακυρώσεως, την προσφυγή κατά παραλείψεως των κοινοτικών οργάνων, τον παρεμπίπτοντα έλεγχο κανονισμών, την προδικαστική παραπομπή, την αγωγή αποζημιώσεως λόγω εξωσυμβατικής ευθύνης της Κοινότητας και τα ασφαλιστικά μέτρα. Η νομολογία παρατίθεται σε επιλεγμένα αυτούσια αποσπάσματα με βάση αναλυτικό διάγραμμα με σκοπό την εύχρηστη, υπεύθυνη και ασφαλή πληροφόρηση για όλους τους νομικούς και ιδίως τους δικηγόρους. Η ύλη καλύπτει τις αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν μέχρι το Δεκέμβριο του 1996.