(Υποτροφίες Μαρία Κιουρί)

Το πρόγραμμα Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού εντάσσεται στο 5ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Μία από τις δράσεις του είναι οι Υποτροφίες “Μαρία Κιουρί”, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να συνεχίσουν την κατάρτισή τους σε ερευνητικό κέντρο ή βιομηχανική μονάδα άλλου κράτους μέλους από αυτό που κατοικούν. Στόχος των υποτροφιών “Μαρία Κιουρί” είναι η προώθηση της κινητικότητας των ερευνητών και η μεταφορά της γνώσης στα κράτη μέλη.

Οι υποτροφίες “Μαρία Κιουρί” διακρίνονται σε “ατομικές υποτροφίες” και “υποτροφίες υποδοχής”.

Ειδικότερα, οι “ατομικές υποτροφίες” είναι υποτροφίες για τις οποίες ο ερευνητής μαζί με το φορέα που θα τον υποδεχθεί πρέπει να κάνει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού σχεδίου. Οι υποτροφίες αυτές δίνονται μόνο σε ερευνητές που έχουν ήδη διδακτορική διατριβή ή ερευνητική εμπειρία τεσσάρων ετών μετά τη λήψη του πτυχίου τους. Εάν οι ερευνητές λάβουν την υποτροφία για δύο χρόνια και με την προϋπόθεση ότι προέρχονται από λιγότερο ευνοημένες περιοχές, όπως η Ελλάδα, μπορούν να ζητήσουν “υποτροφία επιστροφής” στη χώρα τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.cordis.lu/improving/

Το ΚΔΕΟΔ έλαβε μέρος για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού στο πλαίσιο των “υποτροφιών επιστροφής”