I. Έρευνα

Το ΚΔΕΟΔ δραστηριοποιείται ερευνητικά είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από ανάθεση από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

Οι Επιστημονικοί συνεργάτες του παρακολουθούν τις εξελίξεις τόσο στην θεωρία όσο και στη νομοθεσία και στη νομολογία του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η βασική ερευνητική δραστηριότητα του ΚΔΕΟΔ περιλαμβάνει:

α. τη βασική έρευνα στην οποία ανήκει η θεωρητική επεξεργασία γενικών ή ειδικών θεμάτων
β. τη συγκυριακή έρευνα που αφορά σε θέματα με επίκαιρο χαρακτήρα
γ. την εφαρμοσμένη έρευνα που αναφέρεται σε ερευνητικά έργα με άμεσους πρακτικούς στόχους
δ. τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα
ε. τη συνεργασία με ελληνικά κα ξένα επιστημονικά ιδρύματα που έχουν το ίδιο ή συγγενές επιστημονικό αντικείμενο καθώς και με Διεθνείς Οργανισμούς

ΙΙ. Συμβουλευτική δραστηριότητα

Μία κύρια δραστηριότητα του ΚΔΕΟΔ είναι η συμβουλευτική του υποστήριξη προς το Κράτος, τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό το ΚΔΕΟΔ έχει χρηματοδοτηθεί από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ), το ΕΣΠΑ 2007-2013,  το ΕΣΠΑ 2014 -2020 και το Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 για την υποστήριξη της λειτουργίας τριών Μονάδων.

 

A. Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ)

Λειτουργεί στο ΚΔΕΟΔ από το 1997. Αποτελεί ένα εθνικό σύστημα ελέγχου δημοσίων συμβάσεων το οποίο προσφέρει νομική συμβουλευτική υποστήριξη στις εθνικές αναθέτουσες αρχές (γνωμοδοτήσεις, υπηρεσία βοήθειας/help desk, Ενημερωτικά δελτία).

 

B. Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MοKE)

Λειτουργεί στο ΚΔΕΟΔ από το 2002. Προσφέρει εξειδικευμένη νομική συμβουλευτική συνδρομή σε όλους τους ελληνικούς δημόσιους φορείς προκειμένου αυτοί να χορηγούν νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο κρατικές ενισχύσεις.

Από το 2013 η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ αποτελεί ένα αποκεντρωμένο τμήμα του δικτύου που υποστηρίζει την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, συνεργασία που έχει θεσμοθετηθεί με τον νόμο 4152/2013.

 

Γ. Μονάδα Ενέργειας (ΜοΔικΕ)

Λειτούργησε την τριετία 2008 – 2010 και είχε ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης νομικής συμβουλευτικής υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης σε ζητήματα δικαίου ενέργειας. Το έργο αυτό έδωσε την ευκαιρία να γίνει η πρώτη συλλογή ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομολογίας του δικαίου ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό η ΜοΔικΕ χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Δ. Ειδικά θέματα έρευνας

Το ΚΔΕΟΔ έχει παράσχει βάσει χωριστών συμβάσεων, ειδική συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς του δημοσίου σε ειδικά θέματα (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Βουλή των Ελλήνων, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΥΔ ΕΠΑΕ, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΕΛΓΟ Δήμητρα)
 

III. Προγράμματα

 Η υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων αποτελεί προτεραιότητα για το ΚΔΕΟΔ. Ενεργώντας ως συντονιστής ή ως εταίρος, το ΚΔΕΟΔ έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε παραπάνω από 70 προγράμματα (Twinning, LIFE, XM EOX, Αστική Δικαιοσύνης, IKYDA, Τεχνικής βοήθειας, Interreg, Phare – Tempus, και Επιμόρφωσης, μεταξύ άλλων). Από το 1998 αποτελεί εντεταλμένο φορέα υλοποίησης προγραμμάτων Twinning (mandated body).

 

IV. Εκδόσεις

Από την αρχή της λειτουργίας του το ΚΔΕΟΔ παρουσιάζει μια πλούσια εκδοτική δραστηριότητα.

Πρόσφατες εκδόσεις:

Α) Από το 1981 εκδίδει το τριμηνιαίο νομικό περιοδικό “Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου” σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Από το 2004 ένα επιπλέον τεύχος εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα.

Χειρόγραφα για δημοσίευση και βιβλία για παρουσίαση ή βιβλιοκρισίες αποστέλλονται στην υπεύθυνη σύνταξης κα Β.Τζώρτζη ([email protected])

Για εγγραφές συνδρομητών, παραγγελίες παλαιών τόμων και ανατύπων απευθυνθείτε στη κα Στέλλα Δόδουρα ([email protected])

Β) Από το 2004 μέχρι το 2015, την τετραμηνιαία νομική επιθεώρηση «Δημόσιες Συμβάσεις – Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά» (ΔηΣΚΕ & αγορά), αρχικά σε έντυπη και μετέπειτα σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρα και σχόλια προς δημοσίευση αποστέλλονται στην υπεύθυνη σύνταξης κα Ε. Αδαμαντίδου ([email protected])

Εξέχουσα θέση στη σχετική βιβλιογραφία καταλαμβάνουν οι εκδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του ΚΔΕΟΔ και περιλαμβάνουν τις σειρές «Τιμή Δημητρίου Ευρυγένη» (11 τόμοι), «Βιβλιοθήκη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου» (19 τόμοι), «Κείμενα Έρευνας» (15 τόμοι), «Κείμενα Επικαιρότητας» (10 τόμοι), την ξενόγλωσση έκδοση «Working Papers» (7 τόμοι), καθώς και μια σειρά βιβλίων εκτός σειρών (36 τόμοι), οι οποίες μπορούν όλες να αναζητηθούν στον εκδοτικό οίκο Αντ. Ν. Σάκκουλα.

V. Βιβλιοθήκη

Για την εκπλήρωση του επιστημονικού και ερευνητικού του έργου, το ΚΔΕΟΔ συγκρότησε από την αρχή της λειτουργίας του, βιβλιοθήκη που καλύπτει όλο το φάσμα του επιστημονικού του αντικειμένου στις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Διαθέτει περίπου 70.000 τόμους και 60 ειδικά περιοδικά με διαρκή συνδρομή, ενώ παράλληλα προσφέρει ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της HEINonline σε περίπου 1.800 περιοδικά.

Επίσης με την ιδιότητά του ως «Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης» είναι τακτικός παραλήπτης των κυριοτέρων δημοσιευμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η βιβλιοθήκη του ΚΔΕΟΔ θεωρείται, ως η μεγαλύτερη και πληρέστερη βιβλιοθήκη της Ελλάδας σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου.

VI. Βάσεις δεδομένων

Το ΚΔΕΟΔ διαθέτει βάσεις δεδομένων οι οποίες μέσω της ιστοσελίδας του προσφέρουν πληροφορίες για :

HELC – Hellenic European Law Concordance: Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Ευρωπαϊκή από το 1981 – 2009

Νομοθεσία Κρατικών Ενισχύσεων: Περιλαμβάνει όλα τα νομοθετικά κείμενα για τις κρατικές ενισχύσεις και είναι ενημερωμένη έως τις 31/12/2015.

Νομολογία Κρατικών Ενισχύσεων: Περιλαμβάνει αποφάσεις ευρωπαϊκών και ελληνικών δικαστηρίων καθώς και της ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ενημερωμένη έως τις 31/12/2015.

VIII. Συνεργασία με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού

Το ΚΔΕΟΔ συνεργάζεται με ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό συνήφθησαν συμφωνίες συνεργασίας:

Συνεργασία με το γερμανικό ίδρυμα Fritz Thyssen, το οποίο θα χρηματοδοτήσει καταρχάς το εναρκτήριο συνέδριο με αντικείμενο τις επείγουσες νομοθετικές διαδικασίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρύ και πρωτότυπο αυτό θέμα θα τύχει επεξεργασίας από 10 ξένους και 2 έλληνες ερευνητές και θα οδηγήσει στη σύνταξη μελέτης που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017, υποδεικνύοντας λύσεις για την αντιμετώπιση του οξύτατου αυτού προβλήματος. Το ίδιο ίδρυμα ενέκρινε τη διοργάνωση των Thyssen Lectures για τα έτη 2017 – 2021 στη Θεσσαλονίκη. Ο κύκλος αυτών των διαλέξεων που ανατίθενται με επιλογή σε ερευνητικά ιδρύματα ευρωπαϊκών χωρών, θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του ΚΔΕΟΔ, με τη συμμετοχή επιφανών ακαδημαϊκών και διανοητών και με κοινό άξονα την προστασία των κοινών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το ίδρυμα Thyssen χρηματοδότησε για τρίτη φορά την ενίσχυση της βιβλιοθήκης του ΚΔΕΟΔ με σημαντικά επιστημονικά συγγράμματα.

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου (ERA) που έχει την έδρα της στο Trier της Γερμανίας, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σεμινάρια στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ.

Συνεργασία με τη Société de Législation de Comparée, μία εξέχουσα γαλλική επιστημονική εταιρία στον τομέα των ακαδημαϊκών συναντήσεων, με σκοπό τη διοργάνωση διμερών συνεδρίων. Η πρώτη συνεργασία είχε ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αλλά ατόνησε μετά τα μέσα της δεκαετίας του ‘90. Το ενδιαφέρον όμως για την αναβίωσή τους εκφράστηκε τόσο από την ελληνική όσο και από τη γαλλική ακαδημαϊκή κοινότητα με αποτέλεσμα, ο θεσμός αυτός να ξεκινήσει πάλι με τη διοργάνωση των 8ων Ελληνο-γαλλικών νομικών ημερίδων στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Οι ημερίδες θα διοργανώνονται ανά διετία και θα λαμβάνουν χώρα εναλλάξ στην Ελλάδα και τη Γαλλία, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας. Παράλληλα στο πρόγραμμα θα εντάσσονται και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε παλαιότερες αξιόλογες συμφωνίες συνεργασίας που είχε συνάψει το ΚΔΕΟΔ όπως :

Με τη Νομική Σχολή του Capital University (CU) στο Columbus, Ohio, των ΗΠΑ η οποία υπεγράφη το 1994 έχοντας ως στόχο την ανταλλαγή υλικού και ερευνητών, την οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων, (σεμινάρια, συνέδρια) και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό από το 1997 έως το 2005 ένα θερινό σχολείο τεσσάρων εβδομάδων έλαβε χώρα στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κομητηνή, Σαμοθράκη και Σκόπελο) με τη συνεργασία του ΚΔΕΟΔ, του Capital University και του Πανεπιστημίου της Θράκης. Είκοσι πέντε φοιτητές της νομικής από το Capital University και από άλλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ ήρθαν στην Ελλάδα και παρακολούθησαν μαθήματα πάνω στο συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο, στα συγκριτικά εκλογικά συστήματα, στα τρέχοντα ζητήματα διεθνούς δικαίου, στο κοινοτικό δίκαιο και στο διεθνές εμπορικό δίκαιο, τόσο από έλληνες όσο και από ξένους καθηγητές.

Με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στο Μάαστριχτ (EIPA) της Ολλανδίας που υπεγράφη το 1990 έχοντας ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών, την οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων ειδικά πάνω σε ερευνητικά προγράμματα, μετακίνηση ερευνητών κ.ά.

IX. Κατάρτιση και Εκπαίδευση

Κέντρο Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕΚ)

Το ΚΔΕΟΔ με εταίρο το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου συνέστησαν το 1998 το «Κέντρο Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕΚ)» το οποίο πιστοποιήθηκε ως «Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης». Το ΚΕΕΚ για την περίοδο 1998 – 2000 ανέλαβε την υλοποίηση τριών προγραμμάτων κατάρτισης νέων νομικών, επιδοτούμενων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

  • «Συμβάσεις διεθνών αγοραπωλησιών» 1998 (διάρκειας 300 ωρών)

  • «Κοινοτικό δίκαιο και νομολογία», 1999 (διάρκειας 250 ωρών)

  • «Κοινοτικό δίκαιο και Ευρώ και περιφερειακή πολιτική» 2000 (διάρκειας 3000)

Υποτροφίες

Το ΚΔΕΟΔ προφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες διάρκειας ενός έτους:

Στη μνήμη του ιδρυτή του δύο «Υποτροφίες Δημητρίου Ευρυγένη» οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με σκοπό την εξειδίκευση νέων επιστημόνων μεταπτυχιακού επιπέδου.

Στη μνήμη του διευθυντή του ΚΔΕΟΔ, καθηγητή Κρατερού Ιωάννου, δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία «Υποτροφία Κρατερού Ιωάννου» με σκοπό την εξειδίκευση ενός νέου επιστήμονα μεταπτυχιακού επιπέδου.

Πρακτική άσκηση

Φοιτητές και πτυχιούχοι νομικών σχολών, ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν έρευνα στο ΚΔΕΟΔ εθελοντικά για διάρκεια από έναν έως τρεις μήνες. Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα αποστέλλονται στη διεύθυνση [email protected].

Επίσης, το ΚΔΕΟΔ δέχεται αιτήσεις υποψηφίων από :

«Πρακτική άσκηση φοιτητών του ΑΠΘ»

«Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

“European Law Students Association” (ELSA) και το παράρτημα Ελλάδας