Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό δίκαιο των δημοσίων έργων (6)

Συγγραφέας: Κ. Βασιλάκη- Μπουγιούκα/Σ. Ιωαννίδου -Ανδριώτη
Πρόλογος: Β. Σκουρής
Χρονολογία έκδοσης: 1995

Η μελέτη αυτή στόχο έχει την επισήμανση των αναγκαίων προσαρμογών της Ελληνικής νομοθεσίας των δημοσίων έργων προς το αντίστοιχο κοινοτικό δίκαιο, κυρίως όσον αφορά τις κλασσικές διαδικασίες, τα κριτήρια επιλογής και αναθέσεως, αλλά και τις ιδιαιτερότητες σχετικά με την έννοια του δημοσίου έργου, τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών και τη νομική μορφή της εργοληπτικής επιχειρήσεως.