Τα Συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη στη Συνθήκη του Μάαστριχ 1987-1992 (3)

Επιμέλεια: Α. Αλεξιάδης / Γ. Μουτσίου - Ευαγγελινού
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ
Χρονολογία έκδοσης: 1993

Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής από το 1987 έως το 1992 αποτελεί το υλικό αυτού του τόμου.