Τα συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Από τη Συνθήκη του Μάαστριχ στη Συνθήκη του Μάαστριχτ 1987-1992 (7)

Επιμέλεια: Γ. Μουτσίου - Ευαγγελινού / Α. Ταρασσίδου
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ
Χρονολογία έκδοσης: 1997

Αντικείμενο του τόμου αυτού αποτελούν τα κείμενα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που οδήγησαν στην υιοθέτηση της Συνθήκης του
Αμστερνταμ.