Προσωρινά μέτρα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (14)

Συγγραφέας: Π. Νάσκου - Περράκη / Π. Γιαννόπουλος
Χρονολογία έκδοσης: 2000
ISBN: 960-15-0257-2

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η παρουσίαση του θεσμού των προσωρινών μέτρων, τόσον από θεωρητικής όσον και από νομολογιακής πλευράς. Στην εισαγωγή εξετάζεται κατά πόσον ο θεσμός αυτός πρέπει να προβλέπεται από σχετική διάταξη ή να στηρίζεται σε γενική αρχή του διεθνούς δικαίου. Στο Α΄ μέρος παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον του Διαρκούς Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης, ενώ στη συνέχεια εξετάζονται τα προσωρινά μέτρα ενώπιον άλλων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Το Β΄μέρος είναι αφιερωμένο στο νομικό καθεστώς για τα προσωρινά μέτρα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου. Εξετάζονται οι προϋποθέσεις διαταγής προσωρινών μέτρων καθώς και τα διαδικαστικά ζητήματα. Τέλος παρατίθεται η νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου με ανάλυση των υποθέσεων που εκδικάστηκαν ενώπιόν του. Η μελέτη συμπληρώνεται από σχετική ξενόγλωσση και ελληνόγλωσση βιβλιογραφία.
Η μελέτη αφιερώνεται στη μνήμη του Κρατερού Ιωάννου.