Οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας (Know – How) στο κοινοτικό δίκαιο (10)

Συγγραφέας: Δ. Αναγνωστοπούλου / Ε. Κλεφτοδήμου
Χρονολογία έκδοσης: 1992

Στη μελέτη παρουσιάζεται η σημασία και η έννοια της τεχνογνωσίας και αναλύεται η νομιμότητα των συμβατικών όρων που τίθενται για την διασφάλισή της. Κύριος άξονας της ανάλυσης είναι οι διατάξεις του Κανονισμού της Επιτροπής ΕΟΚ 556/89 που προβλέπει την ομαδική απαλλαγή των συμβάσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας ο οποίος συμπληρώνεται από τις αποφάσεις ατομικής απαλλαγής της Επιτροπής ΕΟΚ, τις αποφάσεις του ΔΕΚ, την αμερικανική νομολογία και την διεθνή βιβλιογραφία. Σε χωριστό κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση της σημασίας των κανόνων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και ιδίως του Κανονισμού (ΕΟΚ) 556/89 στο ελληνικό πλαίσιο, ιδίως σε σχέση με τον Νόμο 1733/1987.