Οι θεσμικές διευθετήσεις της Συνθήκης του Αμστερνταμ (7)

Συγγραφέας: Π.Θ. Κούσης
Χρονολογία έκδοσης: 1999
ISBN: 960-15-0074-Χ

Η Συνθήκη του ‘Aμστενταμ δεν αποτυπώνει το επιθυμητό πρότυπο ολοκλήρωσης που αναζητούν οι ευρωπαϊοι οραματιστές, συνιστά ωστόσο ένα σημαντικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Αν και περιορισμένες σε έκταση, οι θεσμικές αυτές εξελίξεις αποτελούν έναν από τους κύριους τομείς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μελέτη του κ. Κούση επιδιώκει να ενημερώσει τον έλληνα ερευνητή για όλα τα σχετικά ζητήματα.

Η διαπραγμάτευση του θέματος αναπτύσσεται σε τέσσερα μέρη. Μετά το πρώτο, εισαγωγικό, το δεύτερο μέρος αναφέρεται γενικά στη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαμορφώθηκε μετά τη Συνθήκη του ?μστερνταμ, το τρίτο αντιμετωπίζει τις τροποποιήσεις που αφορούν τα κοινοτικά όργανα ενώ το τέταρτο συνοψίζει τις τελικές παρατηρήσεις του συγγραφέα. Η έκδοση συμπληρώνεται από ένα παράρτημα που περιλαμβάνει τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΕ, όπως αυτή ισχύει μετά τη Συνθήκη του ?μστερνταμ, καθώς και από έναν πίνακα ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.