Οδηγός για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών

Συγγραφέας: Ν. Βασιλάκη- Μπουγιούκα
Πρόλογος: Β. Σκουρής
Χρονολογία έκδοσης: 1997
ISBN: 960-7848-01-2

Η έκδοση του οδηγού αυτού για τις συμβάσεις υπηρεσιών αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τις αναθέτουσες αρχές, προκειμένου να λαμβάνουν κάθε φορά την προσφορότερη απόφαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών.

Το περιεχόμενο του τόμου ακολουθεί τη συστηματική του πρώτου οδηγού για τις δημόσιες συμβάσεις έργων προσαρμοσμένο, όμως, στην προβληματική των συμβάσεων υπηρεσιών. Ο τόμος συμπληρώνεται με την παράθεση της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.