Οδηγός για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών, Έργων, Προμηθειών και Εξαιρουμένων Τομέων

Συγγραφέας: Α. Σκουβάκλης
Πρόλογος: Β. Σκουρής
Χρονολογία έκδοσης: 1999
ISBN: 960-301-424-9

Η πολυπλοκότητα των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών επέβαλε την ανάγκη της έκδοσης αυτού του εγχειριδίου.

Το εγχειρίδιο αυτό με τους τέσσερις βασικούς Πίνακες που περιλαμβάνει, σκοπό έχει να αποτελέσει το εργαλείο για την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ, 93/37/ΕΟΚ και 93/38/ΕΟΚ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες 97/52/ΕΚ και 98/4/ΕΚ, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες στις αναθέτουσες αρχές για το στάδιο της προετοιμασίας σύναψης των δημόσιων συμβάσεων σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.