Οδηγός για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων

Συγγραφέας: Ν. Βασιλάκη - Μπουγιούκα
Πρόλογος: Β. Σκουρής
Χρονολογία έκδοσης: 1997
ISBN: 960-7848-00-4

Η έκδοση του οδηγού αυτού,που συνδέεται με την ίδρυση ειδικής Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) που λειτουργεί στο ΚΔΕΟΔ, συμβάλλει αποφασιστικά στην αποφυγή από τις αναθέτουσες αρχές συνηθισμένων και περιττών λαθών κατά την ανάθεση δημοσίων έργων. Οι πληροφορίες που δίνονται στον τόμο σχετίζονται με τις διαδικασίες σύναψης μίας σύμβασης δημόσιου έργου, με τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στον τεχνικό τομέα, με τη δημοσιότητα των διαγωνισμών και τις προθεσμίες. Στη συνέχεια αναλύονται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων, καθώς και ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας. Τέλος αναλύεται το ιδιαίτερο σύστημα ελέγχου με μορφή ερωτηματολογίου που επιβάλλεται στις συμβάσεις με κοινοτική χρηματοδότηση.

Ο τόμος συμπληρώνεται με την παράθεση παραρτήματος που περιλαμβάνει την οδηγία 93/37/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων, τον κανονισμό ΕΟΚ 1182/71περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες και την ανακοίνωση C(88) 2510 της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις.