Κρατικές Ενισχύσεις – Κοινοτικά Κείμενα, Β΄ έκδοση αναθεωρημένη & συμπληρωμένη (Τόμος Ι, 625 σσ, Τόμος ΙΙ, 474 σσ)

Επιμέλεια: Ε. Μουαμελετζή, Αικ. Δ. Σγουρίδου
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ - ΜΟΚΕ
Χρονολογία έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-15-2252-4 (set)

ISBN: 978-960-15-2253-1 (Τόμος I)
ISBN: 978-960-15-2254-8 (Τόμος II)

Η παρούσα δεύτερη αναθεωρημένη και συμπληρωμένη έκδοση των κοινοτικών κειμένων για κρατικές ενισχύσεις έρχεται σε συνέχεια της
πρώτης έκδοσης που κυκλοφόρησε το 2003, καθώς κατά την πενταετία αυτή οι εξελίξεις στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων υπήρξαν διαρκείς, πολλές και σημαντικές.
Η δεύτερη αυτή έκδοση διαρθρώνεται λόγω όγκου σε δύο τόμους. Ο Τόμος Ι περιλαμβάνει τις ουσιαστικές ρυθμίσεις ως προς τις διάφορες κατηγορίες ενισχύσεων και τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ ο Τόμος ΙΙ τις ρυθμίσεις για την διαδικασία ελέγχου των ενισχύσεων και για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ιανουάριο του 2009 και περιλαμβάνει όλα τα κοινοτικά κείμενα για τις κρατικές ενισχύσεις που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ. Κρίθηκε, δηλαδή, σκόπιμο να περιληφθούν όχι μόνον τα κείμενα που θεσπίστηκαν μετά την κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης, αλλά και όλα τα παλαιότερα που είχαν δημοσιευθεί σ? αυτήν και δεν έχουν καταργηθεί, προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο – Υπουργεία, Διαχειριστικές Αρχές, νομικούς, δικαστές ή επιχειρηματίες – το σύνολο της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας. Έτσι, η παρούσα έκδοση θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο πρωτίστως για τους δημόσιους φορείς που χορηγούν ενισχύσεις, αλλά και για όλους όσους ασχολούνται με τον τομέα αυτόν.