Κρατικές ενισχύσεις – Κοινοτικά κείμενα

Επιμέλεια: Ε. Μουαμελετζή / Σ. Παπαντωνιάδου
Χρονολογία έκδοσης: 2003
ISBN: 960-15-1030-3

Η παρούσα έκδοση περιέχει αυτούσια όλα τα κοινοτικά κείμενα για τις κρατικές ενισχύσεις, στα οποία ο Οδηγός αναφέρεται και παραπέμπει. Τα κείμενα αυτά αποτελούν στην ουσία την κύρια ειδική κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις και ακριβώς γι αυτόν τον λόγο δημοσιεύονται στην αυθεντική τους μορφή και διατύπωση. Πρόκειται για Κανονισμούς, Οδηγίες, Κατευθυντήριες Γραμμές και Ανακοινώσεις που αφορούν αφενός την διαδικασία κοινοποίησης και έγκρισης των ενισχύσεων και αφετέρου όλες τις επιμέρους κατηγορίες ενισχύσεων, ενώ περιλαμβάνονται και κείμενα σχετικά με τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Με την έκδοση αυτή αποσαφηνίζεται πλήρως το εύρος εφαρμογής των κρατικών ενισχύσεων. Έτσι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ενημέρωση όχι μόνον των φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις αλλά και του νομικού, δικαστικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.