Η πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε θέσεις απασχόλησης του δημοσίου τομέα (5)

Συγγραφέας: Β. Σκουρής/Κ. Βασιλάκη - Μπουγιούκα / Σ. Ιωαννίδου - Ανδριώτη / Γ. Μουτσίου - Ευαγγελινού / Ν. Σακ
Χρονολογία έκδοσης: 1994
ISBN: 960-23-2099-0

Στον τόμο αυτό δημοσιεύεται η μελέτη που εκπονήθηκε από τους επιστημονικούς συνεργάτες του ΚΔΕΟΔ πάνω στο θέμα της πρόσβασης των πολιτών σε θέσεις απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. Η μελέτη αποτελείται από πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος εκτίθενται οι γενικές αρχές και τα κριτήρια για την εφαρμογή του άρθρου 48, παρ. 4 ΣυνθΕΚ, καθώς επίσης και τα ζητήματα που θέτει το Σύνταγμα 1975/1986. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες και πρωτοβουλίες των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στο τρίτο μέρος παρατίθεται η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στο τέταρτο μέρος αναπτύσσονται οι δυνατότητες και οι επιπτώσεις της εφαρμογής του άρθρου 48, παρ. 4 ΣυνθΕΚ στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας καθώς και σε επιλεγμένες δημόσιες επιχειρήσεις. Τέλος στο πέμπτο μέρος έχουμε μία συνολική πρόταση για τη λήψη νομοθετικών μέτρων, προκειμένου η ελληνική νομοθεσία να προσαρμοστεί στις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ. Η μελέτη κλείνει με ένα παράρτημα που περιλαμβάνει τα σπουδαιότερα κείμενα και τεκμήρια καθώς και τη σχετική με το θέμα ελληνική και ευρωπαϊκή βιβλιογραφία.