Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο: Ευρετήριο 1981-1990

Συγγραφέας: Κ. Βασιλάκη - Μπουγιούκα/ Γ. Μουτσίου - Ευαγγελινού / Α. Καραμήτσου
Πρόλογος: Β. Σκουρής
Χρονολογία έκδοσης: 1992
ISBN: 960-232-074-5

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει την καταγραφή των εθνικών πράξεων που προσαρμόζουν την ελληνική νομοθεσία στο κοινοτικό δίκαιο για την περίοδο 1981-1990. Αποτελείται από δύο ευρετήρια, ένα αναλυτικό και ένα δεύτερο αριθμητικό-χρονολογικό. Και τα δύο ευρετήρια προσανατολίζονται στη κοινοτική νομοθεσία και έχουν ως αφετηρία τις κοινοτικές πράξεις στις οποίες προσαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο.<br><br>
Το αναλυτικό ευρετήριο ακολουθεί τη διάρθωση του επίσημου «Ευρετηρίου» της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και βοηθά τον αναγνώστη να εντοπίσει την κοινοτική διάταξη όταν γνωρίζει το θέμα της. Το δεύτερο ευρετήριο, αριθμητικό-χρονολογικό, είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό της κοινοτικής διάταξης όταν είναι γνωστός ο αριθμός της.<br><br>
Το υλικό της έκδοσης αυτής μεταφέρθηκε στη βάση δεδομένων HELC που λειτουργεί στο ΚΔΕΟΔ και η οποία ενημερώνεται συνεχώς.