Η ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (6)

Συγγραφέας: Γ.Κ. Παπαστάμκος
Χρονολογία έκδοσης: 1984

Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η συμμετοχή και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας στον πολυμερή διάλογο Ανατολής-Δύσης με αντικείμενο την ασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται και αναλύεται το ιστορικό της γένεσης, ο τρόπος λειτουργίας και η εξελικτική πορεία της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ) από το Ενσίνκι ως τη Μαδρίτη, καθώς επίσης και ο χαρακτήρας και η σκοπιμότητα της παρεπόμενης Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στην Ευρώπη (Διάσκεψη της Στοκχόλμης). Ακολουθεί το δεύτερο μέρος το οποίο περιλαμβάνει επιλεγμένη τεκμηρίωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ