Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών – Οδηγός (15)

Επιμέλεια: Π. Νάσκου - Περράκη / Αικ. Σγουρίδου
Πρόλογος: Στ. Ματθίας / Χρ. Ροζάκης
Χρονολογία έκδοσης: 2001
ISBN: 960-15-0441-9

O Οδηγός της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο πόνημα για τους δικηγόρους, δικαστές και όλους τους ενδιαφερόμενους με τα θέματα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρέχει έγκυρη ενημέρωση σχετικά με το κείμενο της ΕυρΣΔΑ και καθιστά προσιτή την νομολογία των οργάνων της.

Το βιβλίο διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος παρατίθεται το ενοποιημένο κείμενο της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της, όπως έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για τη χρονική περίοδο 1961-1998, ταξινομημένες καταρχήν κατ? άρθρον και εν συνεχεία με αλφαβητική σειρά. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται όλες οι αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων που έχουν επικαλεσθεί άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Το τρίτο μέρος, το οποίο αφορά στη διαδικασία ενώπιον των οργάνων της ΕυρΣΔΑ, περιέχει έναν σύντομο πρακτικό οδηγό για τους προσφεύγοντες στο Στρασβούργο καθώς επίσης και το έντυπο της προσφυγής με το επεξηγηματικό δελτίο, όπως χορηγούνται από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Τέλος, η ύλη συμπληρώνεται από εκτενή ειδική ελληνόγλωση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.