Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη είναι ο κύριος μοχλός της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη. Τα προγράμματα πλαίσιο καλύπτουν περίοδο πέντε ετών, αλληλεπικαλυπτόμενα με το τελευταίο έτος του προηγούμενου προγράμματος – πλαισίου, καθώς και με το πρώτο έτος του επόμενου προγράμματος – πλαισίου. Τα προγράμματα – πλαίσιο έχουν υιοθετηθεί από το 1984 . Το τρέχον πρόγραμμα – πλαίσιο είναι το έκτο κατά σειρά ξεκίνησε το 2003 και θα διαρκέσει μέχρι και το 2007. Έχει ως στόχο τη συμβολή του στη δημιουργία ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα IST μπορείτε να βρείτε εδώ: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html.

Το ΚΔΕΟΔ έχει συμμετάσχει στο 5ο και στο 6ο πρόγραμμα – πλαίσιο μέσα από τις εξής δραστηριότητες: