Το πρόγραμμα PHARE Cross-Border Cooperation (διασυνοριακή συνεργασία) εισήχθη για πρώτη φορά το 1994 με σκοπό την παροχή βοήθειας στις παραμεθόριες περιοχές των χωρών που έχουν αιτηθεί την ένταξή τους στην ΕΕ ώστε να αντιμετωπισθούν τα ειδικότερα αναπτυξιακά προβλήματά τους και να έρθουν σε στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) εντός των ορίων των εθνικών τους οικονομικών. Μακροπρόθεσμος στόχος της διασυνοριακής συνεργασίας ήταν επομένως να επιταχυνθεί η οικονομική σύγκλιση των χωρών αυτών ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν ισορροπημένο τρόπο, ο οποίος θα απέτρεπε τη δημιουργία περιφερειακών οικονομικών ζωνών, και να προετοιμασθούν οι υποψήφιες χώρες για τη μελλοντική τους συμμετοχή στο πρόγραμμα INTERREG. Μέχρι το 2003 το πρόγραμμα PHARE Cross-Border Cooperation εστιαζόταν κυρίως στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μεθοριακών περιοχών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των όμορων περιοχών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως επίσης και μεθοριακές περιοχές μεταξύ χωρών ΚΑΕ που είχαν υποβάλλει αίτηση ένταξης. Μετά την προσχώρηση 8 χωρών PHARE το 2004, ο Κανονισμός που διέπει το πρόγραμμα αυτό τροποποιήθηκε ώστε να ενημερωθεί ο κατάλογος των χωρών που δικαιούνται χρηματοδότηση, και ταυτόχρονα να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος, ώστε να καλύπτει και τη μεθόριο Βουλγαρίας – Τουρκίας, όπως και τις μεθορίους Βουλγαρίας και Ρουμανίας με τις όμορες χώρες TACIS και CARDS (Ουκρανία, Μολδαβία, Σερβία και Μαυροβούνιο και FYROM).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα PHARE CRoss-Border Cooperation μπορείτε να βρείτε εδώ: http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/index.htm