Το ΚΔΕΟΔ λαμβάνει μέρος σε προγράμματα τεχνικής βοήθειας, τα οποία προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την υποστήριξη των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά τη διαδικασία προσαρμογής τους στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να χρηματοδοτούνται είτε απευθείας από την Επιτροπή (π.χ. πρόγραμμα PHARE) είτε να εντάσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του γραφείου ΤΑΙΕΧ της Επιτροπής (Technical Assistance Information Exchange Office). Κύριο αντικείμενο της τεχνικής βοήθειας είναι η παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα του ευρύτερου κοινοτικού κεκτημένου, ενώ αποδέκτες της βοήθειας είναι συνήθως δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, δικαστές, δικηγόροι και μεταφραστές νομικών κειμένων προερχόμενοι αποκλειστικά από τις υπό ένταξη χώρες.