Τα προγράμματα διδυμοποίησης (twinning) είναι μία σημαντικότατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σκοπό έχει να υποβοηθήσει την ένταξη των υποψηφίων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και των χωρών της Μεσογείου και των πρώην Σοβιετικών δημοκρατιών. Στοχεύει στην δημιουργία και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων δημοκρατικών θεσμών, οργάνων και υπηρεσιών των χωρών αυτών, την εγκαθίδρυση της οικονομίας της αγοράς, την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου και τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας στις ανωτέρω χώρες Μέσα υλοποίησης είναι κατά κύριο λόγο η αδελφοποίηση Υπουργείων και Δημοσίων φορέων των κρατών μελών με αντίστοιχους φορείς των δικαιούχων χωρών και οι μακροπρόθεσμες αποσπάσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων του Δημοσίου τομέα στις χώρες αυτές, οι οποίοι βοηθούν και κατευθύνουν τους ομολόγους τους στις χώρες αυτές. Άλλα μέσα υλοποίησης είναι η αποστολή εμπειρογνωμόνων για σύντομο χρονικό διάστημα και η διοργάνωση σεμιναρίων.

Το ΚΔΕΟΔ ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον για τα προγράμματα διδυμοποίησης λόγω της πλούσιας εμπειρίας του και ορίστηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών ενδιάμεσος φορέας για τη διαχείριση του προγράμματος αυτού στην Ελλάδα στον τομέα της Δικαιοσύνης, ενώ αποτελεί εντεταλμένο φορέα (mandated body) υλοποίησης προγραμμάτων διδυμοποίησης, αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή . Δραστηριοποιείται στο πρόγραμμα αυτό από το 1998 και έχει υλοποιήσει προγράμματα σε όλα τα νέα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες της ΕΕ, συνεργαζόμενη στενά με άλλα κράτη μέλη.