Κρατικές ενισχύσεις σε εκατομ. ?, 2007 Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό % του ΑΕΠ, 2007
Σύνολο κρατικών ενισχύσεων εκτός των σιδηροδρόμων Σύνολο κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες (εκτός γεωργίας, αλιείας και μεταφορών) Σύνολο κρατικών ενισχύσεων εκτός των σιδηροδρόμων Σύνολο κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες (εκτός γεωργίας, αλιείας και μεταφορών)
ΕΕ 27 64816 49214 0,53 0,40
ΕΕ 15 57694 45406 0,51 0,40