Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκατέσσερις (14). Κάθε Πανεπιστήμιο μπορεί να επιλέξει μέχρι επτά (7) φοιτητές.

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 Προθεσμία Υποβολής των Δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 27 Μαΐου έως και την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024.

 Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών
Με ηλεκτρονική αποστολή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.dropbox.com/request/YqT4fbpeJfcGZbGPrA4X

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται).
  2. Αντίγραφο πτυχίου Νομικής.
  3. Αναλυτική βαθμολογία (όπου να αναγράφεται η ημερομηνία ορκωμοσίας και ο βαθμός πτυχίου). Εναλλακτικά γίνεται αποδεκτό και το παράρτημα διπλώματος.
  4. Συνοπτικό κείμενο στα γαλλικά στο οποίο οι υποψήφιοι θα αναπτύσσουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών.
  5. Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σε αυτό, καθώς και από οποιοδήποτε υποστηρικτικό της υποψηφιότητας στοιχείο.
  6. Επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι τίτλοι σπουδών που να αποδεικνύουν την πολύ καλή γνώση της γαλλικής και την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ, όπως σήμερα ισχύει.
  7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Συνημμένα:
Αρχείο
Αρχείο