Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), έναν (1) ερευνητή/επιστημονικό συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ. Ο ερευνητής θα απασχοληθεί στην Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, με αντικείμενο την συμβουλευτική υποστήριξη των αναθετουσών αρχών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Η σύμβαση θα έχει αρχική διάρκεια έντεκα μηνών (περίοδος δοκιμαστικής απασχόλησης) με έναρξη την 01.02.24 και λήξη την 31.12.24. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης θα μπορεί να παραταθεί έως το τέλος του έργου, ήτοι μέχρι την 31.12.2029. Οι μηνιαίες αποδοχές του ερευνητή καθορίζονται με το Ενιαίο Μισθολόγιο (ν.4354/2015), πλέον των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ερευνητής θα έχει υποχρέωση εκπλήρωσης των εξής ενδεικτικών καθηκόντων:

 • Έγγραφες γνωμοδοτήσεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων επί εγγράφων ερωτημάτων αναθετουσών αρχών
 • Λειτουργία help desk σε καθημερινή βάση (απάντηση σε προφορικά ερωτήματα αναθετουσών αρχών)
 • Παρατηρήσεις σε υπό διαβούλευση νομοθετικά κείμενα
 • Σύνταξη διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου με αποδελτίωση νομοθεσίας και νομολογίας (Newsletter – 6 δελτία ανά έτος)
 • Συμμετοχή σε συσκέψεις / Τηλεδιασκέψεις
 • Ενημέρωση ιστοσελίδας

Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Νομικής Σχολής
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου
 • Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά)
 • Άριστη γνώση Η/Υ, χρήσης νομικών βάσεων δεδομένων, ερευνητικής τεκμηρίωσης

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την τελική αξιολόγηση:

 • Βαθμός πτυχίου νομικής
 • Βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Γνώση μίας δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας
 • Πρόσφατη (τελευταίας 5ετίας) αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα και επίτευξης αποτελεσμάτων, όπως θα προκύψει από δομημένη συνέντευξη
 • Ερευνητική ικανότητα και γνώσεις σε ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων, όπως θα προκύψει από δομημένη συνέντευξη

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας με ειδική αναφορά στον λόγο που επιθυμεί κάποιος την συγκεκριμένη θέση, την άμεση διαθεσιμότητά του, τις μελλοντικές του βλέψεις, την προσωπική του εμπειρία σε δημόσιες συμβάσεις και οτιδήποτε άλλο κρίνει ότι μπορεί να συνεκτιμηθεί για την επιλογή του
 • Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν εμφανώς όλα τα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (βιογραφικά χωρίς βαθμό πτυχίου δεν θα αξιολογούνται)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση/βιογραφικό στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

Θα κληθούν σε συνέντευξη μόνο οι υποψήφιοι των οποίων τα προσόντα κρίνονται συναφή με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι την 22.01.2024, υπόψη κας Λήδας Γκουπιδένη (τηλ. 2310 486914, 2310 486916).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [pdf]