Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά) έναν (1) ερευνητή/επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), και χρηματοδότηση από το Νέο ΕΣΠΑ.  Η πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» με κωδ. ΟΠΣ 6003442 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια  & Υποστήριξη Δικαιούχων 2021 – 2027».

Ο ερευνητής θα απασχοληθεί στη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ), με αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη των αρμοδίων αρχών σε θέματα κρατικών ενισχύσεων.

Η σύμβαση θα έχει αρχική διάρκεια ενός έτους (περίοδος δοκιμαστικής απασχόλησης) και θα ξεκινήσει την 01.01.2024. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, θα μπορεί να παραταθεί έως το τέλος του έργου, ήτοι μέχρι την 31.12.2029.

Οι μηνιαίες αποδοχές του ερευνητή θα καθοριστούν σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο (ν. 4354/2015) πλέον των νομίμων ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ερευνητής θα έχει την υποχρέωση εκπλήρωσης των εξής καθηκόντων:

 • Έγγραφες γνωμοδοτήσεις σε θέματα κρατικών ενισχύσεων επί εγγράφων ερωτημάτων των αρμοδίων αρχών
 • Λειτουργία help desk σε καθημερινή βάση (απάντηση σε προφορικά ερωτήματα των αρμοδίων αρχών)
 • Παρατηρήσεις σε υπό διαβούλευση νομοθετικά κείμενα
 • Σύνταξη διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου με αποδελτίωση νομοθεσίας και νομολογίας (Newsletter – 6 δελτία ανά έτος)
 • Συμμετοχή σε συσκέψεις / Τηλεδιασκέψεις
 • Ενημέρωση ιστοσελίδας

Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Νομικής Σχολής, με βαθμό πτυχίου άνω του 7
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή το δημόσιο δίκαιο
 • Σχετική εμπειρία
 • Άριστη γνώση μίας ξένης  γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά)
 • Άριστη γνώση Η/Υ, χρήσης νομικών βάσεων δεδομένων, ερευνητικής τεκμηρίωσης

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την τελική αξιολόγηση

 • Βαθμός πτυχίου νομικής
 • Βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Γνώση μίας δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Ερευνητική ικανότητα και γνώσεις σε ειδικά θέματα κρατικών ενισχύσεων, όπως θα προκύψει από δομημένη συνέντευξη
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα και επίτευξης αποτελεσμάτων, όπως θα προκύψει από δομημένη συνέντευξη

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση υποψηφιότητας, με ειδική αναφορά στον λόγο που επιθυμεί τη συγκεκριμένη θέση, την άμεση διαθεσιμότητά του και την εμπειρία του σε θέματα κρατικών ενισχύσεων
 • Βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτουν εμφανώς όλα τα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (βιογραφικά χωρίς βαθμό πτυχίου δεν θα αξιολογούνται)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση/βιογραφικό στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

Θα κληθούν σε συνέντευξη μόνο οι υποψήφιοι των οποίων τα προσόντα κρίνονται συναφή με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023, υπόψη κας Λήδας Γκουπιδένη (τηλ. 2310 486914, 2310 486916).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος