Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους, έναν (1) ερευνητή/επιστημονικό συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, έναντι μηνιαίων αποδοχών σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο (ν. 4354/2015) πλέον των νομίμων εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών.

Το αντικείμενο εργασίας του ερευνητή/επιστημονικού συνεργάτη περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

 • διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε όλα τα πεδία του ενωσιακού δικαίου
 • συγγραφή άρθρων και σχολιασμός νομολογίας στο αντικείμενο του ενωσιακού δικαίου
 • εν γένει επιστημονική συνδρομή στις υφιστάμενες και μελλοντικές δραστηριότητες του ΚΔΕΟΔ

Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής:

 • πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Νομικής Σχολής
 • μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Νομικής Σχολής, κατά προτίμηση στο ενωσιακό ή το διεθνές δίκαιο
 • τουλάχιστον διετή ερευνητική εμπειρία, κατά προτίμηση στο ενωσιακό δίκαιο
 • επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
 • άριστη χρήση Η/Υ

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την τελική αξιολόγηση:

 • βαθμός πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού διπλώματος
 • ικανότητα εργασίας σε ομάδα και επίτευξης αποτελεσμάτων, όπως θα προκύψει από δομημένη συνέντευξη
 • ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα
 • διακρίσεις/βραβεία

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας με ειδική αναφορά στον λόγο που επιθυμεί κάποιος/α τη συγκεκριμένη θέση.
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η υποψήφιος/α να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

Οι υποψήφιοι/ιες των οποίων τα προσόντα κρίνονται συναφή και επαρκή για τη θέση θα κληθούν σε συνέντευξη

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2023, υπόψη κ. M. Παπανικολάου (τηλ. 2310 486901).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [pdf]