Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους δύο (2) ερευνητές/επιστημονικούς συνεργάτες, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, έναντι μηνιαίων αποδοχών σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο (ν. 4354/2015) πλέον των νομίμων ασφαλιστικών εισφορών.

Οι ερευνητές/επιστημονικοί συνεργάτες θα ενταχθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), που ασχολείται ενεργά με την εκπόνηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (π.χ. Twinning, EuropeAid, Justice, Jean Monnet, Erasmus+, REC, Horizon 2020).

Το αντικείμενο εργασίας των ερευνητών/επιστημονικών συνεργατών περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

 • ανεύρεση προγραμμάτων
 • προετοιμασία και υποβολή προτάσεων
 • παρουσίαση προτάσεων
 • διαχείριση των τρεχόντων προγραμμάτων του ΚΔΕΟΔ

Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής:

 • πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Νομικής Σχολής
 • μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Νομικής Σχολής
 • άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • άριστη χρήση Η/Υ
 • τουλάχιστον διετής επαγγελματική εμπειρία στην υποβολή προτάσεων και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την τελική αξιολόγηση:

 • βαθμός πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
 • καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας
 • ικανότητα εργασίας σε ομάδα και επίτευξης αποτελεσμάτων, όπως θα προκύψει από συνέντευξη
 • επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • διακρίσεις/βραβεία

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας με ειδική αναφορά στον λόγο που επιθυμεί κάποιος/α τη συγκεκριμένη θέση.
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η υποψήφιος/α να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

Οι υποψήφιοι/ιες των οποίων τα προσόντα κρίνονται επαρκή για τις θέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  [email protected] μέχρι την 21 Απριλίου 2023, υπόψη κ. M. Παπανικολάου (τηλ. 2310 486901).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (pdf)