Το Διοικητικό Συμβούλιο του

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ)

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (50/Α’) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
 2. Τη με αρ. πρωτ. 24935/13.12.2018 απόφαση του ΔΣ του ΚΔΕΟΔ με την οποία ενέκρινε το σύνολο των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του ΚΔΕΟΔ, (ΑΔΑ: 6Φ0Ψ469ΗΚΧ-6ΞΖ)
 3. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (184/Α’) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Την Επικαιροποίηση της καταγραφής των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του ΚΔΕΟΔ και περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4727/2020.

Ειδικότερα περιγράφονται:

Α. Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει το ΚΔΕΟΔ είναι:

 • Αλληλογραφία Προέδρου ΔΣ, Διευθυντή, Γραμματέα
 • Πρακτικά Συνεδριάσεων Δ.Σ.
 • Αποφάσεις Προέδρου, Διευθυντή και Γραμματέα
 • Αρχείο εισερχομένων / εξερχομένων εγγράφων
 • Σύνολο εγγράφων οικονομικής διαχείρισης
 • Σύνολο εγγράφων διαδικασιών αναθέσεων έργων προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών, και συμβάσεων
 • Προκηρύξεις στελέχωσης
 • Βιογραφικά Σημειώματα
 • Σύνολο εγγράφων που αφορούν στον έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών
 • και στον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων και πιστοποιητικών
 • Σύνολο εγγράφων διαχείρισης προσωπικού
 • Τεχνικά Δελτία Έργων (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ 2014 2020)
 • Σύνολο εγγράφων που αφορούν στις δύο μονάδες του ΚΔΕΟΔ, της ΜΟΠΑΔΙΣ και της ΜΟΚΕ
 • Εκδόσεις, Εγχειρίδια, Μελέτες, Γνωμοδοτήσεις που έχουν εκπονηθεί είτε με πρωτοβουλία του ΚΔΕΟΔ, είτε κατόπιν ανάθεσης από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς
 • Σύνολο εγγράφων υποβολής προτάσεων και διαχείρισης ευρωπαϊκών και μη προγραμμάτων
 • Κατάλογος Βιβλιοθήκης
 • Δελτία τύπου, Ανακοινώσεις, Ενημερωτικό Δελτίο «Εν ολίγοις»
 • Ιστοσελίδες του ΚΔΕΟΔ:
  • Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) cieel.gr,
  • Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) mopadis.cieel.gr,
  • Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) moke.cieel.gr,
  • Εργαστήριο έρευνας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνιού COVID-19 σε καίριους τομείς του ενωσιακού δικαίου www.covidlawlab.gr,
  • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Jean Monnet που αφορά: «Η Συνταγματική Ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ο  Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», jm-eurights.com,
  • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Jean Monnet που αφορά: «Προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ε.Ε.: Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές», jm-euip.gr

Επισημαίνεται ότι υποσύνολα των αναφερομένων στο σημείο Α της παρούσας διατίθενται ήδη στον ιστότοπο του Προγράμματος Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/) καθώς και στη διαδικτυακή πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr).

Β. Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει το ΚΔΕΟΔ τα οποία διατίθενται ήδη ή θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, στον ιστότοπο του ΚΔΕΟΔ (www.cieel.gr ) είναι:

Γ. Το ΚΔΕΟΔ δεν κατέχει σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που διατίθενται με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών.

Δ. Τα λοιπά σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει το ΚΔΕΟΔ υπόκεινται σε περιορισμούς και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.

Ε. Η απόφαση να αναρτηθεί στη Διαύγεια, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr, στην ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ και να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Ομότιμος Καθηγητής Βασίλειος Σκουρής