Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» με κωδ. ΟΠΣ 5000274 που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», προτίθεται να απασχολήσει για 24 ώρες/4 ημέρες την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), και συγκεκριμένα στη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, έναν (1) ερευνητή με σύμβαση μίσθωσης έργου, αρχικής διάρκειας δοκιμαστικής περιόδου τεσσάρων (4) μηνών (10.01.2023 – 09.05.2023), έναντι συνολικής αμοιβής 4.272 ευρώ πλέον ΦΠΑ, πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών (βάσει του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016). Υπό την προϋπόθεση της θετικής αξιολόγησης του έργου του ερευνητή, η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη του έργου (31.12.2023).

Ο ερευνητής θα έχει την υποχρέωση εκπλήρωσης των εξής καθηκόντων:

 • Γνωμοδοτήσεις επί εγγράφων ερωτημάτων δημόσιων αρχών για μέτρα κρατικών ενισχύσεων και απάντηση σε προφορικά τους ερωτήματα (Help Desk)
 • Παρατηρήσεις σε υπό διαβούλευση νομοθετικά κείμενα
 • Σύνταξη διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου με αποδελτίωση νομοθεσίας και νομολογίας, ενημέρωση ιστοσελίδας

Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Νομικής
 • Σχετική εμπειρία
 • Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά)
 • Άριστη γνώση Η/Υ, χρήσης βάσεων δεδομένων, ερευνητικής τεκμηρίωσης

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την τελική αξιολόγηση:

 • Βαθμός πτυχίου νομικής
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα, κατά προτίμηση στο ευρωπαϊκό, στο δημόσιο ή στο εμπορικό δίκαιο
 • Διδακτορικό δίπλωμα
 • Πολύ καλή γνώση μίας δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας
 • Ερευνητική εμπειρία
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Ικανότητα ερευνητική και εργασίας σε ομάδα όπως θα προκύψει από δομημένη συνέντευξη

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας με ειδική αναφορά στον λόγο που επιθυμεί κάποιος την συγκεκριμένη θέση.
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

Θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι των οποίων τα προσόντα κρίνονται συναφή με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2022, υπόψη κας Λήδας Γκουπιδένη (τηλ. 2310 486914, 2310 486916).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [Προκύρηξη]