Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ανέλαβε την
υλοποίηση του Προγράμματος Διδυμοποίησης (Twinning) στο
Μαυροβούνιο με τίτλο “Improving the capacities of the AFCOS System
bodies in the field of irregularities management – MN 20 IPA FI 01 22 TWL
– EUROPEAID/174951/DD/AC T/ME”.

Συγκεκριμένα, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, επιλέχθηκε η
πρόταση που υποβλήθηκε από το ΚΔΕΟΔ με τη θεσμική συνεργασία της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και της Επιτροπής Δημοσιονομικού
Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Δικαιούχος αρχή είναι το Υπουργείο Οικονομικών του
Μαυροβουνίου και συγκεκριμένα το Τμήμα Καταπολέμησης
Παρατυπιών και Απάτης (Γραφείο AFCOS).

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η προστασία των οικονομικών
συμφερόντων της ΕΕ στο Μαυροβούνιο και συγκεκριμένα, η θεσμική
ενίσχυση των φορέων του συστήματος AFCOS στον τομέα της
διαχείρισης παρατυπιών. Στην υλοποίηση του προγράμματος θα
λάβουν μέρος στελέχη του ΚΔΕΟΔ, της ΕΑΔ και της ΕΔΕΛ, καθώς και
στελέχη από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής
Μακεδονίας. Φορέας διαχείρισης του προγράμματος είναι το ΚΔΕΟΔ,
στο πλαίσιο της πολυετούς δραστηριοποίησης του στα Προγράμματα
Διδυμοποίησης (Twinning).

Το πρόγραμμα (συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ) έχει
οκτάμηνη διάρκεια και θα ξεκινήσει με τη διεξαγωγή του “Kick-Off
Event” στα μέσα Ιανουαρίου 2023.

Το πρόγραμμα έχει βαρύνουσα σημασία για την Ελλάδα καθώς προωθεί
τις σχέσεις της με το Μαυροβούνιο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την
εξωστρέφεια και διεθνή παρουσία των συνεργαζόμενων φορέων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ [pdf]