ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο υπό προκήρυξη Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning “Promoting protection of labour rights of foreign workers” με δικαιούχο χώρα το Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη νομική επιστήμη, στις κοινωνικές επιστήμες, στη δημόσια πολιτική ή σε άλλους συναφείς τομείς, ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία οκτώ ετών,
 • Τουλάχιστον τριετής εργασιακή πείρα σε φορέα κράτους-μέλους της ΕΕ, με αντικείμενο σχετικό με τα εργασιακά δικαιώματα των ξένων εργαζομένων,
 • Εμπειρία στον τομέα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού,
 • Εμπειρία στις πολιτικές/κανονισμούς της ΕΕ σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα,
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων,
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη θεσμικών δομών και μεθόδων εργασίας που προορίζονται για κρατικούς φορείς αρμόδιους για τους μετανάστες εργασίας και τα δικαιώματά τους,
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο.

Θα συνεκτιμηθεί τυχόν προηγούμενη εμπειρία σε έργα αδελφοποίησης ή έργα διεθνούς συνεργασίας.

Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας (RTA) μπορεί ακόμη να είναι πρόσωπο που συνταξιοδοτήθηκε από δημόσιο φορέα ή εντεταλμένο φορέα το πολύ τρία έτη πριν από την ημερομηνία κυκλοφορίας της προκήρυξης (15.07.2022).

Ο RTA θα απασχοληθεί για περίπου 18 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας στις αρχές του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι το Ισραήλ. Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος στη δικαιούχο χώρα.

Συγκεκριμένα, στα καθήκοντά του θα περιλαμβάνονται:

 • Συντονισμός και εποπτεία των δραστηριοτήτων όλων των εμπειρογνωμόνων και διασφάλιση του συνολικού συντονισμού στο πλαίσιο του έργου μέσω της καθοδήγησης της ανάθεσης εμπειρογνωμόνων, των μέτρων κατάρτισης, συνεδρίων, πρακτικής άσκησης κ.λπ,
 • Διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα,
 • Δημιουργία και διατήρηση δεσμών με την δικαιούχο και όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο υλοποίηση του έργου και άλλων συναφών έργων, σε στενό συντονισμό με τον Project Leader του έργου,
 • Διασφάλιση της καθημερινής εφαρμογής όλων των δραστηριοτήτων του έργου στη χώρα,
 • Διασφάλιση της ομαλής συσχέτισης μεταξύ των δραστηριοτήτων, των προθεσμιών και των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο work plan,
 • Δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και προετοιμασία υλικού και τεκμηρίωσης για την τακτική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων,
 • Ορισμός, κινητοποίηση και εποπτεία των βραχυπρόθεσμων εμπειρογνωμόνων σε συνεργασία με τον Project Leader.

Ο RTA θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό (ή τη σύνταξη) της υπηρεσίας του και επιπλέον 219 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη), δηλαδή περίπου 6.570 ευρώ/μήνα. Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  [email protected], μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ

Τηλέφωνο: 2310-486901, 2310-486927