Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» με κωδ. ΟΠΣ 5000274 (κωδ. ΣΑ Ε5191 κωδ. Πράξης ΣΑ 2016ΣΕ51910022), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014 – 2020», προτίθεται να απασχολήσει για 24 ώρες την εβδομάδα / 4 ημέρες την εβδομάδα, στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), και συγκεκριμένα στη Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, έναν (1) ερευνητή με σύμβαση μίσθωσης έργου, αρχικής διάρκειας δοκιμαστικής περιόδου έξι (6) μηνών, έναντι συνολικής αμοιβής 6.408 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών (βάσει του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016). Υπό την προϋπόθεση της θετικής αξιολόγησης του ερευνητή, η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη του έργου την 31.12.2023. Εάν το έργο παραταθεί, θα γίνει νέα προκήρυξη.

Ο ερευνητής θα έχει την υποχρέωση εκπλήρωσης των εξής καθηκόντων:

 • Γνωμοδοτήσεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων επί εγγράφων ερωτημάτων αναθετουσών αρχών και απάντηση σε προφορικά ερωτήματα αναθετουσών αρχών
 • Παρατηρήσεις σε υπό διαβούλευση νομοθετικά κείμενα
 • Σύνταξη διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου με αποδελτίωση νομοθεσίας και νομολογίας (Newsletter – 6 δελτία ανά έτος)
 • Συμμετοχή σε συσκέψεις / Τηλεδιασκέψεις
 • Ενημέρωση ιστοσελίδας

Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Νομικής
 • Αποδεδειγμένη πρόσφατη ειδική εμπειρία στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων και ιδίως στην εφαρμογή του ν.4412/2016
 • Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά)
 • Άριστη γνώση Η/Υ, χρήσης βάσεων δεδομένων, ερευνητικής τεκμηρίωσης

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την τελική αξιολόγηση:

 • Βαθμός πτυχίου νομικής
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δημόσιο δίκαιο
 • Διδακτορικό δίπλωμα
 • Γνώση μίας δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας
 • Πρακτική εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων
 • Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Ερευνητική ικανότητα και γνώσεις σε ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων, όπως θα προκύψει από δομημένη συνέντευξη

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας με ειδική αναφορά στον λόγο που επιθυμεί κάποιος την συγκεκριμένη θέση
 • Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν εμφανώς τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα – με ειδική και συγκεκριμένη αναφορά (χωριστή παράγραφος) σε εμπειρία σε δημόσιες συμβάσεις (να προκύπτει ρητά)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση/βιογραφικό στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

Θα κληθούν σε συνέντευξη μόνο οι υποψήφιοι των οποίων τα προσόντα κρίνονται συναφή με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι την 26.09.2022, υπόψη κας Λήδας Γκουπιδένη (τηλ. 2310 486914, 2310 486916).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (pdf)