ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning “Support to establishment of carcass classification system in line with EU Common Agricultural Policy” (SR18 IPA AG 02 21) με δικαιούχο χώρα τη Σερβία. Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο-α για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη συμβατική σχέση με δημόσια διοίκηση ή εντεταλμένο φορέα (ή συνταξιοδότηση από ανάλογο φορέα προ 3 ετών)
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικής ή οποιουδήποτε άλλου συναφούς τομέα ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία 8 ετών
 • Τουλάχιστον 3 έτη γενικής επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της κτηνοτροφίας
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων
 • Ισχυρές ικανότητες ανάλυσης και σύνταξης εκθέσεων
 • Καλές επικοινωνιακές, ομαδικές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Θα συνεκτιμηθεί τυχόν:

 • Εμπειρία σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ/γνώση σε κανόνες και διαδικασίες διδυμοποίησης.
 • Εμπειρία στη διαχείριση υλοποίησης τουλάχιστον 1 παρόμοιου έργου.

Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας (RTA) θα απασχοληθεί για 18 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Απρίλιο του 2022, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι το Βελιγράδι. Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος στη δικαιούχο χώρα.

Συγκεκριμένα, στα καθήκοντά του θα περιλαμβάνονται:

 • H ευθύνη για τον εν γένει συντονισμό του Προγράμματος και όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων αυτού και η πρόταση τυχόν διορθωτικών διαχειριστικών ενεργειών, όπου αυτό απαιτείται.
 • Η ενίσχυση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος στη δικαιούχο χώρα καθώς και η έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Προγράμματος σύμφωνα με το συμπεφωνημένο σχέδιο εργασίας.
 • Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, όσον αφορά τις πολιτικές, τις καλύτερες πρακτικές, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ε.Ε στο σχετικό πεδίο.
 • Η παγίωση και η διατήρηση της συνεργασίας με όλες τους εμπλεκόμενους φορείς της χώρας υποδοχής όσον αφορά την εφαρμογή του Προγράμματος και άλλων σχετικών Προγραμμάτων (διασφαλίζοντας την αποφυγή συρροής), σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος
 • Η πρόταση, κινητοποίηση και επίβλεψη των εμπειρογνωμόνων, από κοινού με τον Υπεύθυνο Προγράμματος
 • H διασύνδεση με οικείους θεσμούς στα κράτη- μέλη της Ε.Ε. ως έναυσμα για την ορθή ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων
 • Η Διοργάνωση των εκδηλώσεων προβολής (εκδήλωση έναρξης και λήξης)
 • Η ευθύνη για τη διοργάνωση των Συντονιστικών Επιτροπών και για την αναφορά στην πρόοδο του Προγράμματος σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος
 • Η ταυτοποίηση κα η αναφορά στην Αναθέτουσα αρχή, σε πρώιμο στάδιο, όλων των δυσκολιών που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη όλων των αποτελεσμάτων του.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 118,50 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την 2α Μαρτίου 2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ
Τηλέφωνο: 2310-486901, 2310-486926, 2310-486927
Email: [email protected],
[email protected]