Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (KΔΕΟΔ) στη Θεσσαλονίκη ασχολείται ενεργά με την εκπόνηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (πχ Justice, Twinning-EuropeAid, Erasmus+, REC, Horizon 2020).

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε δύο (2) ενδιαφερόμενους. Οι ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα εξωστρεφές δυναμικό περιβάλλον και να αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις αφενός σύνταξης και κατάθεσης προτάσεων και αφετέρου διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι υποψήφιοι / οι υποψήφιες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:

1) πτυχίο σχολής νομικών, οικονομικών, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών
2) πολύ καλή γνώση και ενδιαφέρον για τους Θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ευρωπαϊκές πολιτικές
3) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση της γαλλικής).

Τα καθήκοντα της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

α) προετοιμασία και υποβολή προτάσεων
β) υποστήριξη στη διαχείριση των τρεχόντων προγραμμάτων του ΚΔΕΟΔ
γ) μετάφραση κειμένων από ελληνικά σε αγγλικά ή αντιστρόφως
δ) συμβολή στη συγγραφή παραδοτέων
ε) διοικητική υποστήριξη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
στ) συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού σε θέματα της ΕΕ.

Η πρακτική άσκηση, για την οποία καταρχήν δεν προβλέπεται αμοιβή, θα έχει διάρκεια 6 μηνών, με εβδομαδιαία φυσική παρουσία 20 ωρών στο ΚΔΕΟΔ. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, και υπό την προϋπόθεση ότι ο ασκούμενος / η ασκούμενη έχει διεκπεραιώσει όλα τα καθήκοντά του θα του παρέχεται σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης των καθηκόντων του/της.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  [email protected] μέχρι τις 23.12.2021, υπόψη κας Μ. Παπανικολάου (τηλ. 2310 486901):

α) Βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας