Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) ασχολείται ενεργά με την εκπόνηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (π.χ.Justice, Twinning-EuropeAid, Erasmus+, REC, Horizon 2020).

Το ΚΔΕΟΔ προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά) έναν (1)  επιστήμονα, με σύμβαση έργου.

Ο υποψήφιος/η υποψήφια  θα πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα:

1) πτυχίο σχολής νομικών, οικονομικών, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών
2) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
3) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (και προαιρετικά καλή γνώση της γαλλικής)
4) άριστη χρήση Η/Υ
5) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην υποβολή προτάσεων και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Τα καθήκοντα του επιστημονικού συνεργάτη περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

α) εύρεση προγραμμάτων
β) προετοιμασία και υποβολή προτάσεων
γ) παρουσίαση των προτάσεων
δ) διαχείριση των τρεχόντων προγραμμάτων του ΚΔΕΟΔ
ε) εργασία υπό αυστηρώς καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

Οι καταλληλότεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 23.12.2021, υπόψη κας Μ. Παπανικολάου (τηλ. 2310 486901):

α) Βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας