ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Renforcement des capacités institutionnelles du Conseil de la Concurrence» με δικαιούχο χώρα τo Μαρόκο. Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο-α για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

 • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ.
 • Nα έχει τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία στον τομέα της προστασίας του ανταγωνισμού σε επίπεδο εθνικό ή Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ειδίκευση ή σημαντική εμπειρία στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού.
 • Αποδεδειγμένη γνώση των απαιτήσεων του κοινοτικού κεκτημένου και των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών στον τομέα του ανταγωνισμού
 • Αποδεδειγμένη συμβατική σχέση με τη δημόσια διοίκηση ή με εντεταλμένο φορέα για την υλοποίηση προγραμμάτων διδυμοποίησης
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου επιπέδου Master στo πεδίο του δικαίου ή της οικονομίας ή σχετικό με αυτά τα πεδία ή αλλιώς σχετική επαγγελματική εμπειρία 8 ετών
 • Άριστη γνώση της γαλλική γλώσσας, σε προφορικό και σε γραπτό επίπεδο

Θα συνεκτιμηθεί τυχόν:

 • Η γνώση της αραβικής γλώσσας
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε διεπιστημονικές και πολυεθνικές ομάδες
 • Εμπειρία στην εφαρμογή τουλάχιστον ενός διεθνούς ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενου Προγράμματος
 • Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων

Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας (RTA) θα απασχοληθεί για 24 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Ιανουάριο του 2021, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι το Μαρόκο. Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος στη δικαιούχο χώρα.

Συγκεκριμένα, στα καθήκοντά του θα περιλαμβάνονται:

 • H ευθύνη για τον εν γένει συντονισμό του Προγράμματος και όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων αυτού και η πρόταση τυχόν διορθωτικών διαχειριστικών ενεργειών, όπου αυτό απαιτείται.
 • Η ενίσχυση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος στη δικαιούχο χώρα καθώς και η έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Προγράμματος σύμφωνα με το συμπεφωνημένο σχέδιο εργασίας.
 • Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, όσον αφορά τις πολιτικές, τις καλύτερες πρακτικές, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ε.Ε.
 • Η παγίωση και η διατήρηση της συνεργασίας με όλες τους εμπλεκόμενους φορείς της χώρας υποδοχής όσον αφορά την εφαρμογή του Προγράμματος και άλλων σχετικών Προγραμμάτων (διασφαλίζοντας την αποφυγή συρροής), σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος
 • Η πρόταση, κινητοποίηση και επίβλεψη των εμπειρογνωμόνων, από κοινού με τον Υπεύθυνο Προγράμματος
 • H διασύνδεση με οικείους θεσμούς στα κράτη- μέλη της Ε.Ε. ως έναυσμα για την ορθή ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων
 • Η Διοργάνωση των εκδηλώσεων προβολής (εκδήλωση έναρξης και λήξης)
 • Η ευθύνη για τη διοργάνωση των Συντονιστικών Επιτροπών και για την αναφορά στην πρόοδο του Προγράμματος σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος
 • Η ταυτοποίηση κα η αναφορά στην Αναθέτουσα αρχή, σε πρώιμο στάδιο, όλων των δυσκολιών που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη όλων των αποτελεσμάτων του.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 152,25 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα
μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2021

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ

Τηλέφωνο: 2310-486901, 2310- 486943
Email: [email protected],
[email protected]