ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Further support to the implementation of the National Qualifications Framework – MK IPA 17 SO 01 21» με δικαιούχο χώρα τη  Βόρεια Μακεδονία.

Στο πλαίσιο αυτό, αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

 • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ.
 • Nα είναι δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.

Να διαθέτει

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη νομική, ή στις επιστήμες εκπαίδευσης, ή στις επιστήμες δημόσιας διοίκησης (σε επίπεδο MBA) ή σε άλλη σχετική επιστήμη ή αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία 5 ετών,
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση που να αφορά το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EuropeanQualificationsFramework),
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία συμμετοχής σε μηχανισμούς διεθνούς συνεργασίας και εφαρμογής διεθνών συμβάσεων
 • Γνώση των διεθνών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σχετικά με το αντικείμενο
 • Εμπειρία στην υλοποίηση διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας (RTA) θα απασχοληθεί για 27 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο του 2021, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι τα Σκόπια. Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος. Συγκεκριμένα, στα καθήκοντά του θα περιλαμβάνονται:

 • H ευθύνη για τον εν γένει συντονισμό του Προγράμματος και όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων αυτού και η πρόταση τυχόν διορθωτικών διαχειριστικών ενεργειών, όπου αυτό απαιτείται.
 • Η ενίσχυση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος στη Χώρα Υποδοχής καθώς και η έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Προγράμματος σύμφωνα με το συμπεφωνημένο σχέδιο εργασίας.
 • Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, όσον αφορά τις πολιτικές, τις καλύτερες πρακτικές, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ε.Ε.
 • Η παγίωση και η διατήρηση της συνεργασίας με όλες τους εμπλεκόμενους φορείς της χώρας υποδοχής όσον αφορά την εφαρμογή του Προγράμματος και άλλων σχετικών Προγραμμάτων (διασφαλίζοντας την αποφυγή συρροής), σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος
 • Η πρόταση, κινητοποίηση και επίβλεψη των εμπειρογνωμόνων, από κοινού με τον Υπεύθυνο Προγράμματος
 • H διασύνδεση με οικείους θεσμούς στα κράτη- μέλη της Ε.Ε. ως έναυσμα για την ορθή ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων
 • Η Διοργάνωση των εκδηλώσεων προβολής (εκδήλωση έναρξης και λήξης)
 • Η ευθύνη για τη διοργάνωση των Συντονιστικών Επιτροπών και για την αναφορά στην πρόοδο του Προγράμματος σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος
 • Η ταυτοποίηση κα η αναφορά στην Αναθέτουσα αρχή, σε πρώιμο στάδιο, όλων των δυσκολιών που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη όλων των αποτελεσμάτων του.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του (ο οποίος θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος) και επιπλέον 118,5 ευρώ/ημέρα (εργάσιμες και μη) ως έξοδα διαμονής. Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις, [email protected] και [email protected], μέχρι τις 12 Απριλίου 2021 και ώρα 15.30.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ
Νίκος Γαϊτενίδης
Τηλέφωνο: 6972443390
Email: [email protected], [email protected]