Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο (3/2019) [Κείμενο της προκήρυξης]
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΤΕΥΔ]
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς]
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης]