Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο (2/2019) [ Κείμενο της προκήρυξης]