ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Support to strengthening migration management and asylum system in Serbia» με δικαιούχο χώρα τη Σερβία. Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

 • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ.
 • Nα έχει τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία ως δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται άμεσα με πλαίσιο της διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.

Να διαθέτει:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Νομική, Πολιτικές επιστήμες ή σε άλλο σχετικό τομέα ή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 8 ετών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε προφορικό και σε γραπτό επίπεδο
 • Τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία σε τομέα σχετικό με το άσυλο και τη μετανάστευση
 • Γνώση της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
 • Εμπειρία στην εφαρμογή των τρεχουσών ευρωπαϊκών πολιτικών, υπαρχουσών δομών και μεθόδων στο τομέα της πνευματική ιδιοκτησίας
 • Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Word, Excel, Power Point κτλ).

Θα συνεκτιμηθεί τυχόν:

 • Εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας (RTA) θα απασχοληθεί για 12 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι το Βελιγράδι. Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος. Συγκεκριμένα, στα καθήκοντά του θα περιλαμβάνονται:

 • H ευθύνη για τον εν γένει συντονισμό του Προγράμματος και όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων αυτού και η πρόταση τυχόν διορθωτικών διαχειριστικών ενεργειών, όπου αυτό απαιτείται.
 • Η ενίσχυση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος στη Χώρα Υποδοχής καθώς και η έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Προγράμματος σύμφωνα με το συμπεφωνημένο σχέδιο εργασίας.
 • Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, όσον αφορά τις πολιτικές, τις καλύτερες πρακτικές, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ε.Ε.
 • Η παγίωση και η διατήρηση της συνεργασίας με όλες τους εμπλεκόμενους φορείς της χώρας υποδοχής όσον αφορά την εφαρμογή του Προγράμματος και άλλων σχετικών Προγραμμάτων (διασφαλίζοντας την αποφυγή συρροής), σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος
 • Η πρόταση, κινητοποίηση και επίβλεψη των εμπειρογνωμόνων, από κοινού με τον Υπεύθυνο Προγράμματος
 • H διασύνδεση με οικείους θεσμούς στα κράτη- μέλη της Ε.Ε. ως έναυσμα για την ορθή ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων
 • Η Διοργάνωση των εκδηλώσεων προβολής (εκδήλωση έναρξης και λήξης)
 • Η ευθύνη για τη διοργάνωση των Συντονιστικών Επιτροπών και για την αναφορά στην πρόοδο του Προγράμματος σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος
 • Η ταυτοποίηση κα η αναφορά στην Αναθέτουσα αρχή, σε πρώιμο στάδιο, όλων των δυσκολιών που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη όλων των αποτελεσμάτων του.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του (ο οποίος θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος) και επιπλέον 118,5 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι τις 22 Απριλίου 2019 και ώρα 15.30.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ
Σταύρου Λέα
Τηλέφωνο: 2310- 486908
Email: [email protected]