ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Further Strengthening the Competition Authority’ s capacities to protect the free and effective competition in the market» με δικαιούχο χώρα την Αλβανία.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

  • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ.
  • Να είναι δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.
  • Να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημίου Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης, ή οκταετή επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό τομέα με τις Πολιτικές Ανταγωνισμού.
  • Να διαθέτει ελάχιστη πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε υπηρεσίες/φορείς σχετικές με την παρακολούθηση των Πολιτικών Ανταγωνισμού.
  • Να διαθέτει γνώση της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της Πολιτικής για τον Ανταγωνισμό.
  • Να διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Θα συνεκτιμηθεί

  • Προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης ή συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό τη μεταφορά και εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τον Ανταγωνισμό.

Ο εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί για 12 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Μάιο του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι τα Τίρανα.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 135 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019.