Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» που χρηματοδοτείται από το ΕΠ Τεχνικής Βοήθειας, προτίθεται να απασχολήσει για 20 ώρες την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), και συγκεκριμένα στη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, έναν (1) ερευνητή με σύμβαση μίσθωσης έργου από την 01.01.2019, αρχικής διάρκειας έξι (6) μηνών, έναντι συνολικής αμοιβής 3.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη του έργου (31.12.2020) υπό την προϋπόθεση της θετικής αξιολόγησης του έργου του ερευνητή.

Ο ερευνητής θα έχει την υποχρέωση εκπλήρωσης των εξής καθηκόντων:

 • Γνωμοδοτήσεις επί εγγράφων ερωτημάτων δημόσιων αρχών για μέτρα κρατικών ενισχύσεων
 • Συμμετοχή σε συσκέψεις / Τηλεδιασκέψεις
 • Παρατηρήσεις σε υπό διαβούλευση νομοθετικά κείμενα
 • Λειτουργία Help Desk επί προφορικών ερωτημάτων σε θέματα κρατικών ενισχύσεων
 • Ηλεκτρονικό διμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter – 6 δελτία ανά έτος)
 • Ενημέρωση ιστοσελίδας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Νομικής
 • Σχετική εμπειρία
 • Αριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά)
 • Καλή γνώση Η/Υ

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την τελική αξιολόγηση:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • Πολύ καλή γνώση μίας δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα όπως θα προκύψει από δομημένη συνέντευξη
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Ερευνητική εμπειρία

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας

Όσων υποψηφίων τα προσόντα κρίνονται περισσότερο συναφή με την προκηρυσσόμενη σύμβαση, θα κληθούν σε συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2018 υπόψη κας Λήδας Γκουπιδένη (τηλ. 2310 486914, 2310 486916).