ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Strengthening Public Procurement Practices in Georgia» με δικαιούχο χώρα τη Γεωργία.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

 • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ.
 • Nα είναι δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με τις Δημόσιες Συμβάσεις ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.

Να διαθέτει:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ελάχιστη πενταετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ή/και της δημόσιας διοίκησης.
 • Ελάχιστη τριετή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
 • Επαγγελματική πείρα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων σε φορέα παρόμοιο με τη Γεωργιανή Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (SPA)
 • Εργασιακή εμπειρία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία της ΕΕ και πρακτική στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
 • Βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών κανόνων και προτύπων για τις δημόσιες συμβάσεις
 • Ευχέρεια στην γραπτή και προφορική χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Καλές δεξιότητες ομαδικής εργασίας, επικοινωνίας και διαπροσωπικής επαφής
 • Ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες σύνταξης εκθέσεων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, με αποδεδειγμένο ρόλο στην οργανωτική ηγεσία και παρακίνηση του προσωπικού

Ο εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί για 24 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Φεβρουάριο του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι η Τιφλίδα. Ο εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος στη Γεωργία.

Συγκεκριμένα, στα καθήκοντά του θα περιλαμβάνονται:

 • Ο εν γένει συντονισμός του Προγράμματος και όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων αυτού
 • Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών της ομάδας σύμφωνα με το συμπεφωνημένο σχέδιο εργασίας για την έγκαιρη ολοκλήρωση του προγράμματος
 • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πρόγραμμα, όπου χρειάζεται και η παροχή συμβουλών στον τομέα του εμπειρογνωμοσύνης του
 • Η επαφή με τους PLs του κ-μ και της Χώρας Υποδοχής και η καθημερινή επαφή με τον ομόλογό του γεωργιανό RTA
 • Η προετοιμασία των σχεδίων εργασίας και των εκθέσεων προόδου του προγράμματος μαζί με τον PL, προκειμένου αν υποβληθούν στις Διευθύνουσες Επιτροπές
 • Η έγκαιρη επίτευξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος
 • Η επαφή και συνεργασία με τον EUD Project Manager και το γραφείο διαχείρισης προγραμμάτων (PAO), καθώς και άλλους αρμόδιους φορείς στη Γεωργία

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 148,50 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση[email protected], μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2018.

Πληροφορίες:

Έλσα Αδαμαντίδου
Συντονίστρια Μο.Πα.Δι.Σ.
Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ
Τηλ: 2310 486922, φαξ: 2310 476366
[email protected]

Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ
Τηλέφωνο: 2310 486942-3