Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Τwinning « Support and improvement of occupational safety and health and labour inspection » με δικαιούχο χώρα τη Σερβία.
Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

 • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ.
 • Nα είναι δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.

Να διαθέτει:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Νομική / Οικονομικά / Επιστήμες Διοίκησης ή σε άλλον αντίστοιχο τομέα
 • Τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία ως ανώτατος δημόσιος υπάλληλος σε αρμόδια κυβερνητική Αρχή (Υπουργείο/ Ειδική Γραμματεία/ Διεύθυνση) σε κράτος μέλος της Ε.Ε., ως υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγιεινή στο χώρο εργασίας.
 • Τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της προετοιμασίας ή/και της εφαρμογής της νομοθεσίας στο πεδίο της εργασιακής ασφάλειας και υγιεινής και της κοινωνικής ασφάλισης.
 • Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Word, Excel, Power Point κτλ).
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.

Θα συνεκτιμηθεί τυχόν:

 • Προηγούμενη εμπειρία στους κανόνες και στις διαδικασίες των Προγραμμάτων Twinning.
 • Συμμετοχή σε τουλάχιστον 1 πρόγραμμα σχετικό με το θέμα του παρόντος Προγράμματος.

Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας (RTA) θα απασχοληθεί για 24 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Φεβρουτου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι το Βελιγράδι. Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος στη Σερβία. Συγκεκριμένα, στα καθήκοντά του θα περιλαμβάνονται:

 • H ευθύνη για τον εν γένει συντονισμό του Προγράμματος και όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων αυτού και η πρόταση τυχόν διορθωτικών διαχειριστικών ενεργειών, όπου αυτό απαιτείται.
 • Η ενίσχυση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος στη Χώρα Υποδοχής καθώς και η έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Προγράμματος σύμφωνα με το συμπεφωνημένο σχέδιο εργασίας.
 • Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, όσον αφορά τις πολιτικές, τις καλύτερες πρακτικές, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ε.Ε.
 • Η παγίωση και η διατήρηση της συνεργασίας με όλες τους εμπλεκόμενους φορείς της χώρας υποδοχής όσον αφορά την εφαρμογή του Προγράμματος και άλλων σχετικών Προγραμμάτων (διασφαλίζοντας την αποφυγή συρροής), σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος
 • Η πρόταση, κινητοποίηση και επίβλεψη των εμπειρογνωμόνων, από κοινού με τον Υπεύθυνο Προγράμματος
 • H διασύνδεση με οικείους θεσμούς στα κράτη- μέλη της Ε.Ε. ως έναυσμα για την ορθή ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων
 • Η Διοργάνωση των εκδηλώσεων προβολής ( εκδήλωση έναρξης και λήξης)
 • Η ευθύνη για τη διοργάνωση των Συντονιστικών Επιτροπών και για την αναφορά στην πρόοδο του Προγράμματος σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος
 • Η ταυτοποίηση κα η αναφορά στην Αναθέτουσα αρχή, σε πρώιμο στάδιο, όλων των δυσκολιών που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη όλων των αποτελεσμάτων του.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 118,5 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την 12η Οκτωβρίου 2018.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ
Kόνιαρης Βασίλης
Τηλέφωνο: 2310- 486942
Email: [email protected]