ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Establishing Efficient protection and Control System of Geographical Indications (GIs)» με δικαιούχο χώρα τη Γεωργία.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

 • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ.
 • Nα είναι δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με το σύστημα προστασίας και ελέγχου Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.

Να διαθέτει:

 • Ελάχιστη επταετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των Γεωγραφικών Ενδείξεων.
 • Επαρκή γνώση των σχετικών ευρωπαϊκών νομοθετικών και θεσμικών προαπαιτούμενων αναφορικά με τις ειδικότερες θεματικές του Προγράμματος.
 • Ευρεία γνώση της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του συστήματος Προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ).
 • Καλές ικανότητες στην εκπαίδευση, στο δημόσιο λόγο και στην γραπτή επικοινωνία.
 • Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Word, Excel, Power Point κτλ).
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.

Θα συνεκτιμηθεί τυχόν:

 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση Προγραμμάτων.
 • Συμμετοχή σε παρόμοια Προγράμματα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Ο εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί για 24 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Ιανουάριο του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι η Τιφλίδα. Ο εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος στην Γεωργία. Συγκεκριμένα, στα καθήκοντά του θα περιλαμβάνονται:

 • Ο εν γένει συντονισμός του Προγράμματος και όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων αυτού.
 • Η διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής ολοκλήρωσης και εφαρμογής των αποτελεσμάτων του Προγράμματος σύμφωνα με το συμπεφωνημένο σχέδιο εργασίας.
 • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης, όταν χρειαστεί, καθώς και η πρόβλεψη βοήθειας στον τομέα ειδίκευσής του.
 • Η συνεργασία με τους Υπεύθυνους του Προγράμματος και η καθημερινή επαφή με τον Μόνιμο Εμπειρογνώμονα της χώρας Υποδοχής.
 • Η προετοιμασία, μαζί με τους Υπεύθυνους του Προγράμματος, των σχεδίων εργασίας και των αναφορών προόδου, προκειμένου να υποβληθούν στις Συντονιστικές Επιτροπές.
 • H διασύνδεση με άλλα σχετικά Προγράμματα, καθώς και η συνεργασία με σχετικούς θεσμούς και αρχές στη Γεωργία.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 148,50 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την 5 Σεπτεμβρίου 2018.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ
Γαϊτενίδης Νικόλαος
Τηλέφωνο: 2310- 486943
Email: [email protected]