ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Enhancing the quality and effectiveness of the Vocational Education and Training (VET) system » με δικαιούχο χώρα τη Μολδαβία.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

 • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ.
 • Nα είναι δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.

Να διαθέτει:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε σχετικό τομέα (π.χ. Παιδαγωγικών Επιστημών, Νομικής, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Μηχανολογίας, Γεωργικών Επιστημών, Δασολογίας, Επιστημών και Τεχνολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών) ή σχετική πενταετή επαγγελματική εμπειρία πλέον της ως κατωτέρω απαιτούμενης γενικής επαγγελματικής εμπειρίας
 • Ελάχιστη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό τομέα με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και/ή με τους στόχους και τα αποτελέσματα του Προγράμματος.
 • Ελάχιστη τριετή επαγγελματική εμπειρία στην ΕΕΚ σε δημόσιους φορείς
 • Άριστη γνώση και ικανότητες σχεδιασμού, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης
 • Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας

Θα συνεκτιμηθεί τυχόν:

 • Εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων απευθυνόμενα σε προσωπικό ΕΕΚ και εκπαίδευσης ενηλίκων, και σε καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως αξιολόγηση στηριζόμενη σε μαθησιακά αποτελέσματα, μάθηση στηριζόμενη στην εργασία, και προγράμματα δια-βίου μάθησης.
 • Ελάχιστη τριετής εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, ιδίως χρηματοδοτούμενων με Ευρωπαϊκά κονδύλια

Ο εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί για 24 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Ιανουάριο του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι το Κισινάου. Ο εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος στη Μολδαβία. Συγκεκριμένα, στα καθήκοντά του θα περιλαμβάνονται:

 • Ο εν γένει συντονισμός του Προγράμματος και όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων αυτού.
 • Η διασφάλιση της ομαλής εφαρμογής του σχεδίου εργασίας.
 • Η εξασφάλιση της συνεκτικότητας και συνέχειας της εφαρμογής των αποτελεσμάτων και της προόδου του Προγράμματος.
 • Η αξιολόγηση του Προγράμματος σε κάθε στάδιο και σύμφωνα με το συμπεφωνημένο χρονικό πλαίσιο και στόχους.
 • Η προετοιμασία του υλικού για τις αναφορές και τον έλεγχο.
 • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης, βοήθειας και συμβουλών.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 104,25 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την 25η Αυγούστου 2018.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ
Γαϊτενίδης Νικόλαος
Τηλέφωνο: 2310- 486943
Email: [email protected]