ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Strengthening capacity of the State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (SAEE) on the development of energy production from renewable energy sources, production and use of alternative fuels» με δικαιούχο χώρα την Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

  • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ.
  • Να είναι δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με τη διαχείριση ή παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.
  • Να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημίου Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης, Ενεργειακής Τεχνολογίας ή πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό τομέα με τη διαχείριση ενέργειας και ΑΠΕ.
  • Να διαθέτει ελάχιστη πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε υπηρεσίες/φορείς διαχείρισης ενέργειας ή/και ΑΠΕ.
  • Να διαθέτει γνώση της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των ΑΠΕ, της ενεργειακής απόδοσης και των σχετικών προβλέψεων για τις κρατικές ενισχύσεις.
  • Να διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Θα συνεκτιμηθεί

  • Προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης ή συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό τη μεταφορά και εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της διαχείρισης ενέργειας και των ΑΠΕ.

Ο εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί για 18 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Ιανουάριο του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι το Κίεβο.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 217,5 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018.