ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Support to policy planning in water management sector» με δικαιούχο χώρα τη Σερβία.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

  • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ
  • Να είναι δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με τη διαχείριση υδάτων ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.
  • Να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημίου ή πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό τομέα με τη διαχείριση υδάτων.
  • Να διαθέτει ελάχιστη τριετή επαγγελματική εμπειρία σε υπηρεσίες/φορείς διαχείρισης υδάτων.
  • Να διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Θα συνεκτιμηθεί

  • Προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης ή συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό τη μεταφορά και εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της διαχείρισης υδάτων.

Ο εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί για 18 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Ιανουάριο του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι το Βελιγράδι.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 118,5 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018.